Update verkoop oude raadhuis Geleen

Het oude gedeelte van het raadhuis van Geleen met horecafunctie zoals gepresenteerd tijdens de persconferentie van 28 november 2018. Artist impression: Erik Thomas Architect.

In maart 2019 trokken de potentiële kopers van het oude raadhuis aan de Markt in Geleen zich terug, waarna wethouder Meekels eind juli 2019 bekend maakte dat het oude raadhuis via openbare verkoop zou worden verkocht. Omdat nog diverse onderzoeken liepen, kon nog geen moment worden bepaald wanneer de procedure voor de openbare verkoop zou worden gestart.

Voorstel aan het college

Inmiddels zijn de onderzoeken klaar die nodig waren om een openbare verkoop te kunnen houden. Op dit moment wordt de zogenoemde ‘tender’ geschreven, die -zodra deze klaar is- via de website van Tenderned zal worden gepubliceerd. Vervolgens kunnen geïnteresseerde partijen op basis van de gepubliceerde gegevens een bod doen.

Feit is dat het oude raadhuis van diverse aanpalende gebouwen moeten worden ontvlochten. Het oude raadhuis is nu nog met een luchtbrug verbonden met het nieuwere gedeelte van het Geleense gemeentehuis en is ondergronds verbonden met de naastgelegen Kredietbank, het zogenoemde F-gebouw. In nader onderzoek zijn onder meer de ontvlechtingskosten in kaart gebracht. Deze zijn begroot op € 457.000 en € 96.075 btw (in totaal ongeveer € 550.000).

De ontvlechtingskosten zijn in 2018 door beide taxateurs niet in het taxatierapport meegenomen. Ten tijde van de verkoop in 2018 moesten de ontvlechtingskosten immers nog in beeld worden gebracht. Wel is door een van de taxateurs aangegeven dat asbest diende te worden verwijderd. Dat is inmiddels deels gebeurd. In het verkoopdocument zal moeten worden opgenomen of de kosten voor het verwijderen van de asbest voor rekening van de gemeente Sittard-Geleen zal komen of dat deze kosten voor rekening van de nieuwe eigenaar zullen komen.

De economische waarde van het oude raadhuis werd destijds geschat op zo’n € 150.000, waarbij in eerste instantie ook een link was naar de aankoop van een van de cafés in het naastgelegen horecastraatje door de gemeente. Rekening houdende met kostprijsverhogende ontvlechtingskosten, dient de openbare verkoop minimaal € 700.000 op te leveren om niet in te hoeven teren op de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen. Op vragen van Platform 046 heeft de gemeente aangegeven pas na de procedure van de openbare aanbesteding antwoord te kunnen geven welk bod bij openbare verkoop acceptabel wordt geacht en tot hoever het college bereid is om in te teren op de bestemmingsreserve.

Hoewel de wethouder in de raadsvergadering van maart 2019 heeft aangegeven dat er nog meer geïnteresseerden zijn, is niet met deze partijen gesproken. De gemeente heeft aangegeven dat een openbare verkoop zou komen, waarbij alle geïnteresseerde partijen een bod uit kunnen brengen. De gemeente heeft wel aangegeven dat ze de partijen die eerder hun interesse kenbaar maakten, actief zal wijzen op de start van de openbare verkoopprocedure.

Het is nog niet bekend in welke gemeenteraadsvergadering de uiteindelijke verkoop zal worden behandeld. Vermoedelijk zal dit pas in 2021 zijn.

Verkoopdocument

Het daadwerkelijk verkoopdocument moet nog worden gemaakt. In het document zal uiteindelijk staan wat wel en niet kan. Op dit moment is nog niet alles even duidelijk. Wat is nu wel en nog niet bekend?

 • Het is niet bekend of de klokkentoren eigendom blijft van de gemeente, of dat deze meegaat in de verkoop. Dit zal uiteindelijk in het verkoopdocument moeten worden opgenomen.
 • Het oude raadhuis zal zeer waarschijnlijk de status van trouwlocatie behouden.
 • Er zullen met de nieuwe eigenaar afspraken moeten worden gemaakt over de oude telefooncentrale van de gemeente Sittard-Geleen. Deze is te fragiel om te verplaatsen en het risico op uitval is te hoog.
 • De gemeente zal in de koopovereenkomst opnemen dat het oude raadhuis bij een latere verkoop eerst weer aan de gemeente moet worden aangeboden. Hiermee wilt de gemeente voorkomen dat een nieuwe eigenaar het pand (meteen) doorverkoopt aan een partij die iets met het pand wilt doen wat de gemeente niet wil.

Het oude raadhuis is namelijk aangemerkt als gemeentelijk monument, waarbij het exterieur van de bouwmassa beschermd is, dat geeft ook bescherming aan de gevelsteen van Marcellinus en Petrus.

“Gentleman’s agreement”

Gemeenteraadslid Vroemen (gob) heeft via een brief aan de burgemeester verzocht om behoud van de gevelsteen met de beeltenis van St. Marcellinus en het hijsen van de MP vlaggen tijdens de MP-feesten.

Als reactie gaf de burgemeester aan dat het college “zich maximaal in zal spannen om in de koopovereenkomst op te nemen dat de nieuwe eigenaar de in de gevel aanwezige afbeelding van Marcellinus en Petrus moet gedogen en in stand moet houden. Het oude raadhuis is namelijk aangemerkt als gemeentelijk monument, waarbij het exterieur van de bouwmassa beschermd is, dat geeft ook bescherming aan de gevelsteen van Marcellinus en Petrus”.

Ook voor het hijsen van de MP vlaggen geeft de burgemeester aan dat het college zich “maximaal in zal spannen om te onderzoeken of het mogelijk is om in de koopovereenkomst op te nemen dat de nieuwe eigenaar tijdens de MP-feesten dient te gedogen dat de Marcellinus en Petrus vlag zal worden gehesen op de vlaggenmast op het dak van het gebouw”.

Alhoewel dit een sympathieke oproep is tot behoud van een stuk monumentale en lokale geschiedenis en aan de MP-organisatie een warm hart toe wordt gedragen, wordt de essentie van het probleem van het centrum van Geleen niet benoemd. Dat is de leegloop van het stadscentrum en de plannen hoe het tij kan worden gekeerd.

Horecaplein

De gemeente probeert het stadscentrum van Geleen een nieuwe impuls te geven door het creëren van een Horecaplein, waar het oude raadhuis een onderdeel van zal worden. Via het te realiseren horecaplein wilt de gemeente de leegstand aanpakken. Dit plan maakt deel uit van het programma Integrale Centrumaanpak Sittard en Geleen, vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2013.

Een van de manieren waarop dit door de gemeente wordt gestimuleerd is om ondernemers uit de randgebieden te vragen om (op vrijwillige basis) naar het centrum te verhuizen. Een van de voorbeelden is restaurant Battice dat van de Rijksweg is verhuisd naar het centrum van Geleen.

Door het concentreren van winkels en horeca in een kleiner gebied hoopt de gemeente dat het centrum aantrekkelijker wordt voor mensen om er naar toe te gaan. De concentratie geldt daarom ook voor het horecaplein. De gedachte van de gemeente is dat het concentreren van de horecazaken mensen uitnodigt om er naartoe te gaan. In Limburg komen horeca-concentraties in meerdere plaatsen voor. Bijvoorbeeld aan de Markt in Sittard, de Roerkade in Roermond en in Maastricht het Vrijthof, de Markt en het Onze Lieve Vrouweplein.

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om eerst de toekomstvisie af te wachten en dan te kijken waar de ambtenarenhuisvesting moet plaatsvinden.

Eventuele heroriëntatie

In het addendum coalitieakkoord 2020-2022 uit februari 2020 geeft de huidige coalitie van gob, CDA, Stadspartij en Groen Links aan dat voor de strategische visie 2030 meer inzicht moet worden gegeven in de profilering van de centra van Sittard en Geleen. In het coalitieakkoord staat “dat de inwoners nadrukkelijk hiervoor worden betrokken“ en dat “afhankelijk van de uitkomst een eventuele heroriëntatie plaats zal vinden op de bestaande binnenstedelijke plannen, met betrekking tot meer toekomstvaste gemeentelijke huisvesting, culturele functies, woningbouw en dienstverlenende kantoorgebouwen”.

Ook over de volgende punten dient door de gemeenteraad een besluit te nemen. Dit zal via de nog in de gemeenteraad te behandelen toekomstvisie gebeuren:

 • De verhuizing van de ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen. In maart 2017 is een motie in de gemeenteraad aangenomen waarbij de ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen naar het gemeentehuis van Geleen dienden te verhuizen (waarbij deze ambtenaren voor een extra impuls van het Geleens centrum dienden te zorgen). Het bestuurscentrum zou naar het voormalige Dominicanenklooster aan de Oude Markt in Sittard verhuizen. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om eerst de toekomstvisie af te wachten en dan te kijken waar de ambtenarenhuisvesting moet plaatsvinden.
 • Het Horecastraatje. Door aankoop van de diverse panden zou ruimte ontstaan om de huisvesting van de ambtenaren te realiseren. Inmiddels zijn zo goed als alle panden in het Horecastraatje aangekocht, behalve de in het midden van het Horecastraat gelegen cafetaria. Waarvan de eigenaar het pand niet wilt verkopen Hierdoor heeft het Horecastraatje een desolate aanblik en staat het in Geleen bekend als “the ghetto / de getto” langs hartje centrum. Ook hiervoor heeft de gemeenteraad in 2020 besloten om eerst de toekomstvisie af te wachten en dan te kijken waar de ambtenarenhuisvesting moet plaatsvinden. Dan wordt ook duidelijk of het Horecastraatje nog nodig is voor ambtelijke huisvesting of dat hier iets anders zou kunnen komen.

Platform 046 zal de ontwikkelingen rondom het oude raadhuis en de eventuele heroriëntatie in onder andere het centrum van Geleen in de gaten blijven houden.

Zie ook

2 Reacties

 1. Hoe kan het dat dit pand nu €700000 moet opbrengen, terwijl eerder een ‘voorlopige verkoop’ van dit pand werd geacepteerd van € 149000,00 met toezegging dat gemeente de kosten van het loskoppelen voor rekening zou nemen?

  • Dag Hilda,

   Bedankt voor je reactie op ons artikel.

   Klopt, oorspronkelijk zou het pand voor een slordige € 149.000 verkocht kunnen worden. De gemeente zou toen bepaalde kosten voor eigen rekening nemen. Een aantal van deze kosten waren toen nog niet bekend. Dat is nu wel het geval. De kosten zijn inclusief btw zo’n € 550.000. Dit betekent dat, als je niet in wilt teren op de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen (een bedrag dat niet alleen voor dit pand hoeft te worden gebruikt) een bepaalde drempel aan moet houden wil je uit de oorspronkelijke kosten komen.
   Dit zegt natuurlijk niets over het feit dat de gemeente een lager bedrag kan accepteren en dat theoretisch zelfs lager dan € 149.000 op het pand kan worden geboden. Als de gemeente dit lager bedrag accepteert, betekent dit dat meer uit de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen moet worden geput.
   Het geld kan maar 1x worden uitgegeven. Hoe? Dat is nu aan de gemeenteraad en het college.
   De toekomstige ontwikkelingen op dit dossier zullen interessant blijven.

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Dossier: openbare verkoop oude raadhuis Geleen – Platform 046
 2. Oude Raadhuis Geleen in de verkoop – Platform 046

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*