Strategische gebiedsvisie Chemelot aan raden aangeboden

Sittard-Geleen, 10 november 2021 – De gemeenten Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming van een samenhangend toekomstbeeld voor Graetheide, Stein, Geleen, Beek en Chemelot. Dat is gebeurd in samenspraak met omwonenden, belangengroepen, Waterschap Limburg en de gemeente Beek. De gemeenteraden van Stein en Sittard Geleen zijn gevraagd om deze ‘Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot’ vast te stellen.

De gebiedsvisie geeft antwoord op de vragen: hoe zorgen overheden en bedrijfsleven ervoor dat mensen ook in de toekomst veilig, gezond én duurzaam kunnen leven en werken in de omgeving van Chemelot? Hoe gaan we om met de ruimte die er is? En hoe houden we de economie vitaal terwijl we rekening houden met mens en milieu?

Toekomstbeeld 2040

De strategische gebiedsvisie schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot. Als overheden en bedrijfsleven verkennen we samen de ruimte die we geven aan een innovatieve en circulaire economie. Hoe we werken aan een sterk en gezond stedelijk gebied en een b(l)oeiend landelijk gebied.

In 2040 zijn de woonwijken en kernen rond Chemelot groen, klimaatbestendig en goed bereikbaar. Het voorzieningenniveau is op peil en ondersteunt de sociale samenhang en de gezondheid. De ecologische structuren tussen het Rivierpark Maasvallei en de vallei van de Geleenbeek en het Heuvelland worden versterkt. Het openbaar vervoer is verbeterd en aangevuld met plekken waar je gemakkelijk van vervoersmiddel kunt wisselen. Groenstructuren en fietspaden in de wijken rondom Chemelot zijn verbeterd, meer mensen nemen de fiets naar hun werk en transportmogelijkheden zijn versterkt via bijvoorbeeld buisleidingen en het Julianakanaal zodat de drukte op de weg wordt beperkt en de veiligheid verbeterd. Zo is ook de verbinding tussen de haven in Stein en Chemelot versterkt, zodat minder vrachtwagens over de openbare weg rijden en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.
Daarnaast zijn nieuwe woningen op Bramert Noord gerealiseerd in een natuurlijke omgeving en is er ruimte voor opwekking van duurzame energie.

Circulaire economie

Het centrum van Geleen is een proeftuin voor de circulaire economie. Het is verbonden met Brightlands Chemelot Campus en onderdeel van de Chemelot Circular Hub. Diverse bedrijventerreinen in de omgeving van Chemelot zijn nieuw leven ingeblazen waarbij nieuwe, veilige en milieuvriendelijke circulaire bedrijven een plek kunnen krijgen op leegstaande of vrijgekomen kavels. En als er onvoldoende ruimte is binnen de huidige site dan kan Brightlands Chemelot Campus voor passende activiteiten uitbreiden op de zogenoemde Lexhy, de groenstrook bij de Oude Postbaan en Urmonderbaan.

Na goedkeuring van de gemeenteraden, werken overheden en bedrijfsleven het toekomstbeeld de komende jaren verder uit in concrete plannen voor de volgende deelgebieden: het Graetheideplateau; de haven Stein en de bestaande verbinding met het Chemelot-terrein van en naar de fabrieken; het centrum van Geleen en de verbinding met de campus; de campusuitbreiding op De Lexhy. Daarnaast wordt het toekomstbeeld ook overkoepelend uitgewerkt aan de hand van zes thema’s: externe veiligheid en milieu; personenvervoer; goederenvervoer; het opwekken van energie en de infrastructuur hiervoor; transformatie van bedrijventerreinen; transformatie van woonwijken.

Richtinggevende keuzes

De in de gebiedsvisie gemaakte keuzes zijn richtinggevend voor de ontwikkeling van het gebied en voor het zekerstellen en versterken van bestaande waarden. Ze zijn niet vastomlijnd en definitief, maar ook zeker niet vrijblijvend. Voor het maken van ruimtelijke plannen zijn de in de gebiedsvisie gemaakte keuzes na vaststelling leidend. Daarnaast is deze gebiedsvisie de basis voor de omgevingsvisies en de omgevingsplannen van de overheden en voor bijvoorbeeld de uitwerking van Chemelot Circular Hub/Chemelot Strategie 2050.

Aanbevelingen TVC

Recent heeft ook de Technische Veiligheidscommissie (TVC) aanbevelingen gedaan die helpen om Chemelot en haar omgeving veiliger te maken. Chemelot en overheden werken samen om de aanbevelingen veilig en verantwoord vorm te geven. De aanbevelingen van de TVC passen in de gezamenlijke ambitie van de bedrijven op Chemelot om in 2025 de veiligste, duurzaamste en meest competitieve chemie- en materialensite van Europa te worden.
Meer over het toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot of over de samenwerkingsopgaven voor de komende jaren staat op de website van de Provincie.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*