Platform 046 in gesprek met Marlène Dehing

Marlène Dehing, voorzitter van het Dorpsplatform Obbicht

Marlène Dehing is in het dagelijks leven werkzaam als professionele coach. Daarnaast is Marlène voorzitter van de Stichting Dorpsplatform Obbicht. Vanwege ons onderzoek voor het artikel van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht zijn wij verder gaan kijken naar de functie van het Dorpsplatform en de synergie tussen de dorpskernen.

U bent voorzitter van het Dorpsplatform Obbicht. Kunt u uitleggen wat het doel van het Dorpsplatform is, welke activiteiten het Dorpsplatform uitvoert en hoe de functie van voorzitter hierin past?

Het Dorpsplatform Obbicht richt zich op het behouden van de leefbaarheid in ons dorp en alle daarmee samenhangende activiteiten.

Onze activiteiten en de resultaten van afgelopen jaren zijn er te veel om op te noemen. Om een aantal te noemen: initiatiefnemer van de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP), meerdere jaren grootschalige dorpsdagen geïnitieerd en uitgevoerd, initiatiefnemer en uitvoerder de Veilige Buurt App, initiatiefnemer van de Jeu de Boulesbaan en nog veel meer.

“Als voorzitter bewaak je de procesgang, ben je de teambuilder in het bestuur en woordvoerder. Tegelijkertijd ben je bereid ook gewoon de handen uit de mouwen te steken.”

Al onze inspanningen en resultaten staan op de website van het Dorpsplatform Obbicht. Wij zijn een platform dat zich tevens proactief inzet. Daarbij is communicatie met de inwoners een belangrijk speerpunt voor ons. Zo geven wij elk jaar een huis aan huis nieuwsbrief uit, brengen Obbichtse informatie onder het voetlicht via Facebook en maken wij gebruik van een website waar diverse onderwerpen te vinden zijn. De inwoners van Obbicht weten ons goed te vinden.

Als voorzitter bewaak je de procesgang, ben je de teambuilder in het bestuur en woordvoerder. Tegelijkertijd ben je bereid ook gewoon de handen uit de mouwen te steken.

Heeft Grevenbicht, maar ook de naastgelegen dorpskernen Papenhoven en Schipperskerk, een eigen dorpsplatform en trekken jullie samen op?

Grevenbicht heeft een Dorpsraad waarin ook Schipperskerk vertegenwoordigd is. Er is in 2012-2013 een poging gedaan met elkaar samen te werken. Tegelijkertijd kwam ook de eerste serieuze informatie naar buiten dat de basisschool in Obbicht met sluiting bedreigd werd. In tegenstelling tot Grevenbicht liepen de voorzieningen in Obbicht zienderogen terug. Door deze factoren kwam de uitwisseling al meteen onder grote druk te staan. Er ontstond een sfeer van ‘grote broer’ en ‘kleine broer’.

Ieder zijn eigen weg volgen was nog de beste optie om verder te gaan in het belang van elk dorp afzonderlijk.

Wij vinden samenwerken met Grevenbicht erg belangrijk, maar tegelijkertijd is het goed om ook voldoende eigenheid en zelfstandigheid te behouden in Obbicht.

Momenteel zijn wij in een ander vaarwater terecht gekomen met de Dorpsraad van Grevenbicht. Als er iets af te stemmen valt zoeken we elkaar gewoon op, dat gaat prima.

In februari 2019 heeft u aan tafel gezeten bij aflevering 9 van Boter, Kaas en Politiek. Deze aflevering ging over het dossier centrale huisvesting van onderwijs- en sportvoorzieningen voor de dorpen Grevenbicht en Obbicht. In deze uitzending heeft u aangegeven dat het Dorpsplatform Obbicht niet voor en niet tegen was, maar dat het belang van het dorpsplatform lag bij dorpsdynamiek, leefbaarheid en saamhorigheid van de dorpskernen. Is deze mening sindsdien nog veranderd of aangescherpt?

Nee onze visie is niet veranderd. Obbicht verkeert al vele jaren in een transformatieproces waarin de achteruitgang van voorzieningen -lees leefbaarheid- zichtbaar is. De oorzaak van de transformatie is gelegen in de ‘krimp’ alsmede in economische ontwikkelingen. De woorden die gebruikt zijn in Boter, Kaas en Politiek zijn een concrete vertaalslag van die integrale aanpak.

Met verplaatsingen van voorzieningen, zo geven wij al meer dan 8 tot 10 jaar aan, haal je de kracht c.q. het hart uit het dorp. Reden te meer om in de kern van het dorp te investeren en dus in de gemeenschap, gemeenschapszin en de leefbaarheid: kortom een totaal concept uitwerken. Vandaar ook onze inzet voor een maatschappelijke voorziening in de kern van het dorp.

In de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot onderwijs en sport zijn de effecten op de leefbaarheid naar onze mening onderbelicht of weinig zichtbaar weggezet. Ondanks het aandringen van het Dorpsplatform is dat nauwelijks onder het voetlicht gebracht.

Kortom: het dorpsplatform heeft vanaf de eerste stappen in het traject gemeld dat wij voor een integrale aanpak zijn. Dit wil zeggen dat alle leefgebieden en daarmee samenhangende voorzieningen min of meer een evenredige plek krijgen in de transformatie van het dorp, waarin je gelijk opgaat met de samenstelling van de gemeenschap: jong en oud en alles wat daartussen zit.

Obbicht

In De Limburger kon in 2019 worden gelezen dat het Dorpsplatform de komst van een buurthuis wenste. Is dit een wens die belangrijker wordt geacht dan de komst van een unilocatie in het middengebied of is dit een additionele wens?

Nee, ook wij vinden een nieuwe school essentieel voor beide dorpen en dus net zo belangrijk als een maatschappelijke voorziening waarin open ontmoeting mogelijk is. Voor de toekomst zien wij verder ook dat (beperkte) realisatie van starterswoningen gewenst is. Natuurlijk met nadrukkelijk behoud van het landelijke en dorpse karakter. Hierover hebben wij regelmatig gecommuniceerd in het dorp.

Veel belangrijker vinden wij, nadat wij meer dan 10 jaar en momenteel op de achtergrond, betrokken zijn in dit proces dát er een nieuwe school komt die toekomstbestendig, geschikt voor nieuwe onderwijsvormen en duurzaam is. Dit geldt uiteraard ook voor sport. Dit alles is dus geen enkel discussiepunt. Waar het om gaat is de plek waar die school samen met sport gepland is en de gevolgen die dit heeft op de leefbaarheid in de kern(en) aangezien de in het rapport opgenomen voorkeursvariant buiten het dorp gesitueerd is. Integraal benaderen blijft ons motto. De huidige voorkeursvariant verloopt, zoals iedereen inmiddels weet, niet probleemloos. Het gelopen proces en de discussie over de aangewezen plek helpt daarbij kennelijk niet in de besluitvorming.

Het is afwachten maar het is duidelijk dát de nieuwe school beter vandaag dan morgen er moet zijn voor beide dorpen! Het is momenteel nog niet duidelijk hoe lang het allemaal gaat duren vanwege de verschillende en mogelijke procedures. Het houdt in elk geval beide dorpen al jaren in de greep. Wij hopen met iedereen dat er spoedig een verantwoord besluit valt.

Wat betreft de integrale kijk op de ontwikkelingen heeft het dorpsplatform via een een kwalitatief survey (in 2015/2016) aangetoond dat er behoefte is aan een maatschappelijke voorziening in de vorm van een open huiskamervoorziening. Er zijn immers geen voorzieningen meer in het dorp, behalve een pinautomaat, een kapper, automobielgarages, schoonheidssalon, een friture en gelukkig een gezondheidscentrum. Inwoners geven aan dat je al lid moet zijn van een vereniging om wat vertier te vinden omdat er anders weinig te beleven valt. Obbicht kent echter wel een mooi en bloeiend verenigingsleven.

Goed nieuws is nu dat deze huiskamervoorziening er als maatschappelijke voorziening gaat komen in het pand van de Woningstichting ZoWonen aan de markt in Obbicht. Hier wordt bijvoorbeeld een open inloop (kopje koffie) en het project “Samen aan tafel “gerealiseerd. Diverse verenigingen vinden er hun onderdak.

“In een recent gesprek met de verschillende wethouders is ons gemeld dat wij op de volle medewerking van de gemeente kunnen rekenen, iets waar wij graag het glas op heffen!”

De aanmerkelijke kosten van de verbouwing worden door ZoWonen betaald. Tevens worden de leefbaarheidsgelden van het Consortium Grensmaas ingezet, zo heeft de gemeente ons verzekerd, ten behoeve van de inrichting die ook de nodige kosten met zich meebrengt. Er is immers een professionele keuken nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen, aangepast meubilair en ga zo maar door. In de toekenning van de gelden werkt het Consortium nauw samen met de gemeente. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor alle organisaties die hieraan bijdragen. In een recent gesprek met de verschillende wethouders is ons gemeld dat wij op de volle medewerking van de gemeente kunnen rekenen, iets waar wij graag het glas op heffen!

De huiskamervoorziening stelt Woningstichting ZoWonen 2 jaar gratis ter beschikking. Is er al zicht wat er na deze 2 jaar kan gebeuren? In de raadsronde van 18 juni 2020 liet de wethouder zich hier niet specifiek over uit.

Door de wethouders is verzekerd dat deze voorziening wordt aangemerkt als een duurzame voorziening. Uiteraard moet dan wel blijken dat de huiskamer voorziet in een behoefte. Wij hebben echter voldoende en concrete aanwijzingen daar niet aan te twijfelen. Inwoners binnen en buiten Obbicht reageren zonder uitzondering enthousiast over de opzet van de huiskamer zoals daar nu aan gewerkt wordt door ons.

Dit betekent dat de inwoners en de andere partners zoals Partners in Welzijn (red. een organisatie voor sociaal / maatschappelijk werk), er vele jaren van kunnen profiteren. De doorontwikkeling vraagt natuurlijk ook tijd. Na 2 jaar verlopen de afspraken met de Woningstichting. Het is dan zaak om met alle betrokkenen te bekijken hoe het in het pand van de Woningstichting verder kan. Daarbij worden nu forse investeringen gedaan die worden aangemerkt als lange termijn investeringen.

Zijn er nog andere wensen die het dorpsplatform belangrijk vindt voor de lokale gemeenschap?

Wat nog ontbreekt in het dorp zijn activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 16 tot 17 jaar. Dan gaat het met name om jeugd die geen lid is van een vereniging. Ook dat zou het dorp aantrekkelijker maken voor nieuwkomers.

Verder zou het mooi zijn als de mobiele service, zoals nu elke week een kaasspecialist en pizzaspecialist op de markt staan, uitgebreid kan worden.

Heeft het dorpsplatform zicht in redenen waarom inwoners uit de kernen naar elders vertrekken en waarom burgers juist van elders naar de kernen toe verhuizen?

De meeste mensen komen hier wonen vanwege het landelijk karakter: ruimte, groen en rustig wonen. Natuurlijk zijn er ook families die hier geboren en getogen zijn en verknocht zijn aan het dorp.

De mensen die vertrekken zitten juist aan de andere kant. Zij missen vaak het vertier en de voorzieningen.

“Ook voor de jeugdigen die geen lid zijn van een vereniging blijft het belangrijk om goed in de gaten te houden of er voldoende uitdaging/vertier is voor hen.”

Zijn het de algemene voorzieningen, zoals lokale winkels en diensten, die worden gemist of zijn het de voorzieningen in de zorg of een ander vlak?

In de beginjaren van de krimp waren het vooral de winkels die gemist werden. Samen met het geleidelijk aan verdwijnen van cafés en terrassen verdwenen daarmee nagenoeg alle ontmoetingsplekken. Immers ook bij de winkeltjes, die vroeger in het dorp waren, troffen wij elkaar en werd er een praatje gemaakt. Nu hebben wij de indruk dat mensen steeds meer gewend zijn aan het feit dat wij onze dagelijkse boodschappen in een van de andere dorpen en/ of stad moeten doen. Naar onze indruk zijn het dus vooral de ontmoetingsplekken, in welke vorm dan ook, die gemist worden. Maar gelukkig is er dus nu goed nieuws op dit gebied! Ook voor de jeugdigen die geen lid zijn van een vereniging blijft het belangrijk om goed in de gaten te houden of er voldoende uitdaging/vertier is voor hen.

Bestaan in de dorpskernen voldoende mogelijkheden om met een zorgbehoefte of als senior inwoner te kunnen blijven wonen?

Meer dan 5 jaar geleden is het ‘Wijksteunpunt Bicht’ In Obbicht neergestreken. Iets waar wij indertijd ook voor geijverd hebben. Deze voorziening is een groot succes geworden en voorziet dus duidelijk in een behoefte. Ouderen treffen elkaar op een laagdrempelige wijze, er vinden zeer afwisselende activiteiten plaats. Dit maakt ook dat wij als voorwaarde voor onze huiskamervoorziening gesteld hebben dat dit alleen kan als het samen met het Wijksteunpunt gerealiseerd wordt. Dan is er ook nog een zeer actieve ouderenvereniging die door het jaar verschillende activiteiten organiseert.

Tevens zijn er afgelopen jaren meerdere seniorenwoningen gerealiseerd in het dorp. Dit alles samen betekent, zo denken wij, dat met de uitbreiding van de huiskamer er momenteel voor senioren (en mogelijk alleenstaanden) voldoende voorzieningen zijn in Obbicht. Wat mogelijk nog een aandachtspunt is dat voor senioren die niet (meer) in staat zijn zelfstandig te reizen en niet kunnen terug vallen op een eigen netwerk, vervoer geregeld moet worden. Ook iets dat vanuit een vrijwilligersnetwerk opgezet zou kunnen worden. Diensten en services vinden immers steeds meer centraal in de stad en op afstand plaats.

Hoe ziet u de ontwikkelingen van de dorpen in de komende 10 tot 20 jaar? Hoe past de rol van het Dorpsplatform hierin?

Er zal de komende jaren opnieuw veel veranderen denken wij. Het dorpsplatform heeft flink aan de weg getimmerd in de achterliggende moeilijk overbrugbare jaren. Naar onze mening blijft het belangrijk om de ‘vinger aan de pols te houden’ wat betreft de leefbaarheid. Tevens zal, na alle ontwikkelingen van afgelopen jaren, de gemeenschapszin een belangrijk aandachtspunt zijn. Iets waar het dorpsplatform samen met de inwoners een bijdrage aan kan leveren: toewerken naar een gelijkwaardige samenhang.

Welke activiteiten staan op de agenda van het Dorpsplatform die wij niet moeten missen? Zijn dit ook activiteiten die inwoners van buiten de dorpen aan kunnen spreken om te komen genieten van de mooie en unieke situatie waarin de dorpen liggen?

Wij hebben nu onze handen vol aan het organiseren, coördineren en realiseren van de huiskamer: een neutrale plek waar veel mogelijkheden zijn om stap voor stap verder te ontwikkelen. Op deze plek zijn ook inwoners uit de omgeving van harte welkom.

De prachtige natuur met groen en water maken Obbicht tot een mooie trekpleister waar kansen liggen tot nieuwe initiatieven. De goede fiets- en wandelroutes zijn daarbij zeker ook een opsteker. Ons belangrijkste speerpunt voor de komende tijd is de huiskamer en dat de rust moet terug keren in de gemeenschap waar alle inwoners samen de schouders onder zullen moeten zetten.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*