Gemeenteraadsverkiezingen: milieu en verduurzaming

Op maandag 14 maart tot en met woensdag 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. In totaal doen 13 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Sittard-Geleen. Wie zijn het en wat willen de partijen bereiken? Platform 046 heeft een aantal vragen samengesteld en aan de fractieleiders voorgelegd. In dit artikel: Het milieu en de verduurzaming van de gemeente en de regio staat al langere tijd hoog op de agenda. In Sittard-Geleen kan bijvoorbeeld de Biomassacentrale, de windmolens bij Holtum, het Sterrebos, de Schwienswei, het groen in de middengebieden en de Maasoever worden genoemd. Wat is de visie op het gebied van milieu en de verduurzaming van Sittard-Geleen in de komende raadsperiode en op weg naar 2030?

Deze week volgen een aantal artikels elkaar op met het antwoord van de fractieleiders op een vraagstelling. Wij hebben ervoor gekozen om het antwoord ongewijzigd over te nemen, zodat de inhoud van de gegeven reactie van de partij niet wijzigt.

Helaas hebben wij geen terugkoppeling van GroenLinks en Lokaal Sittard-Geleen-Born mogen ontvangen, zodat de visie van deze partijen niet in dit artikel terug zullen komen.

In de gegeven antwoorden wordt vaak verwezen naar termen die bij de politieke partijen goed bekend zijn, maar niet voor iedereen even duidelijk is. In onze woordenlijst worden veelgebruikte definities nader verklaard.

CDA

Durf duurzaam:

 • Voor ieder huishouden streven naar een betaalbare energierekening.
 • Stimuleren en helpen inwoners bij investeren in energiebesparende maatregelen.
 • Voor elke boom in onze gemeente die verdwijnt wordt een nieuwe geplant.
 • Afval zoveel mogelijk hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten en diensten.
 • Extra aandacht aan de lokale productie en verkoop van voedsel.
 • Investeren in duurzaam onderhoud van de openbare ruimte en groenvoorzieningen.

D66

Als meest groene en duurzame partij staat klimaat hoog in het vaandel bij D66. Klimaatverandering is geen ver-van-ons-bed-show meer, vandaar dat ons verkiezingsprogramma ook concrete plannen heeft om daadkracht te tonen op klimaat. D66 wil meer zonnepanelen in Sittard-Geleen en een verplichte plaatsing van deze panelen op de daken van grote distributiecentra. Tevens wil D66 dat Sittard-Geleen de RES-ZL (redactie: Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg) afspraken nakomt en er dus windmolens komen in Sittard-Geleen. Een mooie optie hiervoor is het open buitengebied, zoals agrarische gronden. Uiteraard in goed overleg met omwonenden en met in achtneming van de geldende geluids-, veiligheids-, en leefbaarheidsnormen.

Er komt bij de klimaataanpak meer kijken dan enkel duurzame energiebronnen. Isolatie, betaalbaarheid en vergroening van de omgeving zijn daarbij ook cruciaal. Daarom gaat D66 voor een ontkoppeling van de gastarieven en het warmtenet (Groene Net), maken we subsidieaanvragen makkelijker en zetten we in op woningisolatie. Om de gevolgen van hittestress en het toenemend aantal piekbuien tegen te gaan zet D66 in op vergroening. Wat D66 betreft: groen erin, stenen eruit. Dus meer geveltuinen, groene gevels, buurtmoestuinen en tiny forests. Voor de ruimtelijke ordening van de toekomst hanteert D66 zoveel mogelijk de 3-30-300 regel: 3 bomen in het zicht, 30% groen in elke buurt en iedereen woont op maximaal 300 meter afstand van een park.

Forum voor Democratie

De huidige klimaatdoelen zijn erop gericht om te proberen klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelen zijn onhaalbaar en hebben geen merkbaar effect op het klimaat. Wel hebben ze een groot negatief effect op onze welvaart. FVD schat in dat de huidige klimaatplannen meer dan € 1.000 miljard euro kosten. Omgerekend € 230.000 per vierpersoonshuishouden. En dat voor een wereldwijde temperatuurdaling van circa 0,0007 graden Celsius in 2100. We moeten daarom direct stoppen met het huidige klimaatbeleid en ons richten op adaptatie.

Wij willen stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.

FVD is fel tegenstander van het Windpark Holtum Noord. De energieopbrengst van windmolens is onbetrouwbaar: als het niet waait, wordt er geen stroom opgewekt. Windmolens vervuilen het beeld van ons mooie Limburgse landschap en zijn bovendien gevaarlijk voor vogels.

FVD wil stoppen met ‘van-het-gas-af’. We zijn voor behoud en realisatie van aardgasaansluitingen voor alle woningen binnen de gemeente. Burgers moeten nooit onder druk gezet worden om van het gas af te gaan, met als gevolg dat zij van één leverancier afhankelijk worden voor hun warmte.

Voor de verwarming van het Groene Net wordt nu al grootschalig gebruik gemaakt van een biomassacentrale. Wereldwijd worden voor biomassacentrales massaal bomen gekapt. Biomassa is niet duurzaam, niet schoon en niet efficiënt. FVD wil niet meewerken aan de onnodige verbranding van bossen. FVD is voor natuurbehoud en tegen bomenkap. Wij willen niet minder groen, maar juist meer groen in de gemeente!

In het verlengde daarvan is FVD ook vóór het behoud van de Schwienswei.

Gob

‘Milieu en verduurzaming’ zijn ruime begrippen, die heel veel deelonderwerpen bevatten. We benoemen enkele zaken over de deelonderwerpen ‘groen / natuur’ en ‘energietransitie’ die in ons programma nader zijn uitgewerkt:

 • In de wetenschap dat zelfs uitzicht op groen gezondheid bevorderend is moet gezorgd worden voor beschikbaarheid van aantrekkelijk groen ‘om de hoek’.
 • Bij herinrichting van wijken of omvorming van de woningvoorraad moet gekeken worden hoe groen kan worden toegevoegd in de wijken. We willen groene gordels ontwikkelen. Natuurinclusiviteit wordt dus meer en meer het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door een goede combinatie van groen en water kan ook de biodiversiteit worden versterkt. Vanzelfsprekend worden natuurorganisaties als het IVN daar actief bij betrokken.
 • We zijn zeer terughoudend ten aanzien van het zonder meer omvormen van landbouwgrond voor andere doeleinden. In voorkomende gevallen dient compensatie plaats te vinden.
 • Een verdere oplossing kan liggen in het stimuleren van biologisch-organische landbouw op bestaande landbouwgronden waarbij rendement en gezonde natuurontwikkeling goed samengaan.
 • Groen en natuur zijn belangrijk, daarom geldt nog steeds het uitgangspunt: ‘Graetheide Groen’.
 • Opwekking van zonne-energie en het gebruik van restwarmte mag uitgebreid worden. Maar Sittard-Geleen moet ook een proeftuin worden van nieuwe ideeën op het gebied van energieopwekking.
 • Ten aanzien van windenergie wacht gob de landelijke windturbinenormen op gebied van geluid, slagschaduw en veiligheid af.
 • Gob vindt het belangrijk dat er gelet wordt op een goed evenwicht tussen de economische ontwikkeling en de leefbaarheid.

PIT

Ook onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid en klimaatverandering en ook wij moeten hier als gemeente ons steentje aan bijdragen. Wij willen een goed beleid op energie wat gericht is op nieuwe, duurzame bronnen van energie.
We zijn daarbij wel kritisch en steunen niet elk voorstel wat op tafel komt. Bij elk voorstel willen we een gedegen vooronderzoek, waarbij ook naar de praktijkervaringen van bijvoorbeeld andere gemeenten wordt gekeken.

Bij alle duurzaamheidsmaatregelen moet ook de omgeving tijdig geïnformeerd worden zodat eenieder zijn of haar zegje kan doen en er een goed inspraaktraject is. Zoals ook bij een andere vraag aangegeven is dat bijvoorbeeld Schwienswei en de windmolens in Holtum-Noord absoluut niet vlekkeloos verlopen. Dat kan en moet absoluut beter, omdat dit ook het draagvlak voor de maatregelen ten goede komt.

PUUR

Wij als fractie PUUR vinden dat je duurzaamheid anders kan inzetten voor de generaties na ons en van groot belang is. We kunnen veel meer gebruik maken van zonne-energie, waterkracht en vele andere vormen waarbij CO2 gereduceerd kan worden. Windturbines is voor ons als fractie geen probleem. Wat wel van belang is, plaats ze dan op plekken waarbij niemand last heeft van het geluid, de slagschade op woningen en ze horizon niet vervuilen. Windpark Holtum Noord is voor ons als fractie geen optie gezien belangrijke standpunten voor PUUR zoals draagvlak en gezondheid. Wij zullen ons daar tegen blijven verzetten indien de landelijke richtlijnen ons verplichten dit op te volgen als gemeente, kanttekening daarbij is wel deze richtlijnen als leidraad in te zetten.

PvdA

Sittard-Geleen moet wat ons betreft een gemeente zijn waar iedere woning zo spoedig mogelijk zo energieneutraal mogelijk is en alle inwoners een lage(re) energierekening hebben. Energiearmoede onder inwoners in de laagste inkomensgroep moet daarbij voorkomen worden. Om de klimaatdoelstellingen te halen is de verduurzaming van woningen belangrijk. Door woningen te isoleren neemt het energiegebruik en de CO2-uitstoot af en krijgen inwoners een lagere energierekening.

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig. In de komende jaren zetten we in onze gemeente alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte zo goed als mogelijk op te vangen. Een wereld met minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten (energiearmoede voorkomen) en meer duurzame werkgelegenheid is naast een absolute noodzaak, vooral een prachtig en wenkend perspectief.

Het isoleren van oudere woningen, het bouwen van duurzame energie opwekkers en het uitrollen van het Groene Net Zuid: de kosten gaan voor de baat uit. Duurzaamheid benaderen vanuit een kosten-batenanalyse is alleen verstandig wanneer ook de langetermijneffecten op mens en milieu worden meegewogen. We willen koste wat kost voorkomen dat de energietransitie de ongelijkheid en tweedeling vergroot.

Onze keuzes:

 • Het Groene Net Noord draagt bij aan het versneld aardgasvrij wonen in Sittard-Geleen. Wij kiezen voor een voortvarende en snelle uitrol van Het Groene Net Zuid in Geleen, met een actieve rol van de gemeente. Met name voor het nog te ontwikkelen warmtenet in Geleen stellen we een (getrapte) gemeentelijke subsidie in voor de aansluiting op Het Groene Net voor woningen tot maximaal aan de NHG-grens, indien landelijke subsidies niet mogelijk of toereikend zijn.
 • De Schwienswei blijft groen en het daaraan grenzende ESCS-terrein, waar vroeger het CIOS gelegen was, geven wij terug aan de natuur. Het maatschappelijk nut van een vakantiepark op die plek is tot op heden onvoldoende aangetoond door de gemeente. Indien enige bebouwing aan de orde zou zijn, dan wat ons betreft alleen kleinschalig (bijvoorbeeld enkele tiny houses).
 • Sittard-Geleen neemt verantwoordelijkheid om in Zuid-Limburgs verband de CO2-uitstoot terug te dringen. Windmolens bij Holtum zijn nodig om onze bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie in de regio. Veel partijen in de gemeenteraad hebben uitstel afgedwongen; dit mag volgens ons niet leiden tot afstel.
 • Zon op dak is het uitgangspunt voor zonnepanelen in Sittard-Geleen. Pas als de daken vol liggen, kan er volgens ons gesproken worden over zonnepanelen op landbouwgrond.
 • We starten een onderzoek naar een omruilmogelijkheid voor witgoed voor inwoners met een inkomen tot 130 % van het sociaal minimum. Hiermee kun je via de gemeente energieslurpende apparatuur voor energiezuinige varianten vervangen.
 • Onze gemeente sluit zich aan bij Operatie Steenbreek: de tegels eruit en het groen erin. Aansluiting hierbij heeft een belangrijke signaalwaarde, bovenop de reeds bestaande aanpak in onze gemeente. Om bewoners extra te helpen, stellen we containers voor de afvoer van tegels en grond voor een bepaalde periode per straat beschikbaar. De subsidie voor afkoppeling van hemelwater stellen we ook open voor inwoners die hun tuin willen vergroenen maar daar de financiële mogelijkheden niet voor hebben.
 • Voedselbossen vormen een kans om landbouw, recreatie en klimaatadaptatie met elkaar te verbinden. Door onze inzet is er in de periode 2018-2022 geld beschikbaar gekomen om initiatieven te ondersteunen. Na het demonstratie-voedselbos tussen Geleen en Munstergeleen willen we initiatieven op zoveel mogelijk plekken in onze gemeente steunen. We zien voor voedselbossen vooral kansen op de grens tussen stedelijk en landelijk gebied. Maar ook om als stadslandbouw lokaal gezond voedsel te telen, een aantrekkelijk landschap te vormen en werkgelegenheid te creëren.

PVV

Wat de PVV betreft komen er géén windturbines in de gemeente Sittard-Geleen! Onze Motie hierover was duidelijk, en wij zijn blij dat uiteindelijk ook andere partijen tot inkeer lijken te zijn gekomen! Hopelijk blijft dat zo.

Iedereen weet dat er voor de realisatie van windparken veel subsidie nodig is. De productiekosten zijn namelijk veel hoger dan bij kolen, gas of kerncentrales. Vaak is het hoogspanningsnet niet toereikend en/of moet drastisch verbeterd worden om de pieken en dalen op te vangen of simpelweg de opgewekte stroom te ‘vervoeren’. De energieopwekking door wind lost in deze vorm niets op. In plaats van duurzaam is het vooral duur, wordt de CO2 uitstoot niet of nauwelijks verminderd en wordt er nauwelijks bespaard op fossiele brandstoffen. Omdat er lang niet altijd genoeg wind is, is er een zeer duur “Back-up” systeem nodig waar ook weer fossiele brandstof voor nodig is. Ditzelfde geldt voor de Biomassacentrale, waar de gemeente “groen” voor kapt en alsnog moet bijstoken met fossiele grondstoffen. Met als schandalig gevolg dat energieleverancier Ennatuurlijk alsmaar hun tarieven verhoogt, zonder dat de inwoners die op Het Groene Net zijn aangesloten een reële keuze hebben. Pure dwang.

De PVV is dus tegen windturbines maar sluit de ogen niet voor het energievraagstuk. Wij zijn helemaal géén klimaatontkenners zoals we soms geframed worden, maar we zijn wel tegen klimaatgedram. Er zijn alternatieven! De meeste daarvan, zoals bijvoorbeeld zonne-energie, moeten nog doorontwikkeld worden om werkelijk rendabel te zijn. PVV is niet tegen zonnepanelen op daken van gebouwen, maar in vrijwel alle andere gevallen wel tegen het opofferen van weiland of andere (schaarse) grond voor zonneparken. Maar ook moeten we durven openstaan voor andere nieuwe ontwikkelingen zoals Thorium kerncentrales. Deze centrales, die momenteel in India, China, Japan en Noorwegen ontwikkeld worden, zijn vooral véél veiliger. Niet alleen omdat nucleaire afval van deze centrales veel geringer is met mindere en korter durende straling maar ook bestaat er geen kans op een meltdown. Bovendien is thorium praktisch gratis, in vele landen aanwezig en produceert per gewichtseenheid 200 keer zo veel energie als uranium of 3500 keer zo veel als steenkool. Hier liggen dus kansen!

De PVV is daarom van mening dat er veel beter geïnvesteerd kan worden in onderzoek en ontwikkeling van alternatieven die werkelijk duurzaam en rendabel zijn. Wellicht kunnen nieuwe ontdekkingen een rol spelen maar voor de kortere termijn lijken thoriumkerncentrales, kernfusie en niet te vergeten geothermie (aardwarmte) prima alternatieven om ons op te richten. In 2021 begon men bijvoorbeeld te denken aan small modular reactors, die zijn sneller te bouwen én goedkoper dan de klassieke installaties die we nu kennen.

In ieder geval moeten we af van de plannen voor windturbines in Sittard-Geleen (momenteel in Holtum-Noord); niet alleen omdat het niets oplost maar vooral omdat het voor de bewoners en omliggende bedrijven een complete nachtmerrie is die indruist tegen alle ideeën van welzijn.

Kortom, het klimaatbeleid mag wat de PVV betreft niet betekenen dat onze inwoners gedwongen worden tot allerlei maatregelen en daarvoor ook nog eens de volledige rekening gepresenteerd krijgen!

Tot slot geven wij aan geen voorstander te zijn van een grootschalig vakantiepark (meer dan 300 bungalows) op de ESCS-locatie (redactie: Euregionaal Sport- en Congrescentrum) rondom de Schwienswei, om diverse redenen. Áls er al vervangende bebouwing op het ESCS-terrein zou komen dan vinden wij dat een betaalbaar woonconcept de voorkeur moet krijgen boven louter toeristische motieven, omdat de woningmarkt op dit moment ongekend hard vraagt om hulp, voor met name onze jongeren en (sociale) huurders. Veel partijen praten nu tijdens de verkiezingen de actiegroep Wij Schwienswei volledig naar de mond, maar de PVV brengt bij iedereen in herinnering dat het ESCS-terrein reeds lange tijd gewoon een bebouwd en verhard terrein is. En er dus geen sprake is van aantasting van groene waarden wanneer we zouden kiezen voor een nieuw bouwplan op dat terrein. Wij zeggen wel dat in elk geval bij een dergelijke herontwikkeling rekenschap moet worden gehouden met de belangen van de gebruikers van de naastgelegen Schwienswei. Maar dat is iets anders dan alleen maar roepen om het hele ESCS-terrein zogenaamd “terug te geven aan de natuur”, want daar is écht geen sprake van.

SPA

Door met isolatie het energieverbruik en energiekosten structureel te verlagen hebben inwoners snel flink lagere woonlasten waardoor additionele duurzaamheidsmaatregelen effectiever en voor hun betaalbaarder zijn dan aanleg van warmtenetten.
Met isolatie wil SPA structureel het energieverbruik verlagen, overstappen op warmtenetten verlagen de kosten voor burgers niet. SPA wil daarna zoveel mogelijk energie met woningen opwekken en opslaan. Pas hierna wordt duidelijk of de woning nog energie nodig heeft en hoe deze dan verkregen kan worden. De EU, de regering en alle netbeheerders gaan ervan uit dat waterstof enorm belangrijk wordt en verwachten dat dit na 2030 door het huidige gasnet zal stromen. Inmiddels is duidelijk dat een hybride-ketel voor de burgers de goedkoopste en meest praktische vervanger van de Cv-ketel is, dat de kosten en de risico’s van warmtenetten erg groot zijn en dat warmtepompen ook een echt alternatief vormen. SPA wil met subsidies en leningen die zich afbetalen uit de opbrengst van de energiebesparing onze inwoners helpen om te verduurzamen en daarbij nog goedkoper uit te zijn ook. Isolatie is daarbij de eerste stap waarbij over enkele jaren geprofiteerd kan worden van innovaties.

SPA wil de verstoorde balans tussen economie en groen herstellen door te stoppen met het uitbreiden van bedrijventerreinen en te beginnen met uitvoering van een op te stellen langjarig actieplan dat beoogt om de bosgebieden van onze gemeente met elkaar en met de omringende gemeenten te verbinden. Het verbinden zal meerdere raadsperioden vergen.
Dat verlangt dat de kwaliteit van de leefomgeving hogere prioriteit wordt toegekend dan economische groei. Door de maatschappelijke waarde van ‘groen’ en ‘blauw’ financieel te waarderen wordt het makkelijker om afwegingen te maken.
SPA wil woningen betaalbaar verduurzamen en daarvoor inzetten op grootschalige isolatie middels revolverende fondsen als eerste stap en daarna opslag van energie als tweede stap. Richting 2030 kan dan het restant van de benodigde energie worden verkregen op de dan meest efficiënte en voor de burgers kosteneffectiefste wijze.

We hebben al veel te veel bedrijventerrein en overlast van industrie waardoor vergroening van de gemeente met meer bos- en recreatiegebied dringend nodig is. Verdere achteruitgang door opoffering van bos- of agrarisch gebied voor bedrijfsmatige activiteiten is onaanvaardbaar.
In 2015 was Sittard-Geleen op Amsterdam en Rotterdam na met 1200 ha bedrijventerrein het grootste van Nederland. Nu hebben we al 1500 ha en de bedrijven verlangen nog circa 300 ha extra tot 2030. Daarentegen heeft de gemeente minder dan 400 ha bos en dreigt weer een flink deel van de bomen op de Lexhy en van het Sterrebos verloren te gaan. Het is meer dan genoeg geweest: kappen met kappen!
Ook onze inwoners hebben er recht op om dichtbij te kunnen ontspannen in de natuur. Daarom: kom niet aan de Lexhy, wanneer Chemelot wil uitbreiden doen ze dat maar elders buiten Sittard-Geleen.

De overlast van vooral Chemelot vanwege geluid, licht, stank, neerslag, trillingen en het onveilige gevoel door de frequente en soms langdurige incidenten loopt de spuigaten uit en moet verminderen. Omwonenden ondervinden zeer frequent ernstige overlast van Chemelot in allerlei vormen. Slapeloosheid, onzekerheid of groente uit eigen tuin nog te eten is, auto’s en meubilair onder de troep. Stress, ergernis en een onveilig gevoel zijn het gevolg en hebben negatieve effecten op het woongenot. De levensverwachting in Sittard-Geleen is ver onder het landelijke gemiddelde en mensen rond Chemelot constateren dat er veel kanker en klachten aan de luchtwegen voorkomen. SPA wil een gedegen gezondheidsonderzoek. Er moet iets aan gedaan worden om de overlast te verminderen.

Stadspartij

Wij vinden dat HGN (redactie: Het Groene Net) geprivatiseerd moet worden. We vinden dat de gasprijs losgekoppeld moet worden van de prijzen voor het warmtenet want nu de gasprijzen de lucht in schieten stimuleer je duurzame energie niet wanneer je de prijs van het warmtenet voor een deel afhankelijk maakt van de gasprijzen.
Wij zijn voor hulp vanuit de provincie wanneer mensen duurzaamheidsmaatregelen willen nemen.
Natuurgebied de Schwienswei is een waardevol natuurgebied dat je moet koesteren. De ESCS-locatie is een geschikte locatie voor een eco-vakantiepark waarmee je meteen de economische voorwaarden organiseert waarmee je de Hateboer kunt behouden voor de directe omgeving. Schwienswei en ESCS-locatie zijn twee verschillende tegen elkaar liggende gebieden. De ESCS-locatie is de plek waar eerder het sporthotel en sportfaciliteiten lagen die afgebroken zijn.
Verduurzaming van Chemelot is zeer belangrijk en de ambitie van Chemelot is een serieuze ambitie waarmee de huidige CO2 uitstoot drastisch omlaag kan.

VVD

We hebben maar één aarde en daar zijn we ons van bewust. We zien het zelfs als een verplichting om deze schoon door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Om deze ambitie te verwezenlijken verminderen we het aantal regels, creëren we ruimte om te experimenteren en vereenvoudigen we bestaande procedures.

Sittard-Geleen moet verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolens verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige ‘realistische’ keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om te wonen.

 • De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.
 • Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Sittard-Geleen in 2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie.
 • We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen.
 • Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
 • We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.
 • Wij werken actief mee aan de infrastructuur voor elektrische auto’s. Elektrische auto’s zijn een goede en zuinige manier om van A naar B te komen. Er moeten voldoende oplaadpunten in de gemeente zijn. Het gebied rondom het Fortuna stadion leent zich perfect voor de realisatie van een laadstation voor elektrische auto’s.
 • Daar waar windmolens geplaatst worden willen we dit op grotere afstand van bedrijven en woningen, verder dan wettelijk is toegestaan. Dit om woningen en bedrijven zoveel mogelijk te ontlasten en inwoners enthousiast te krijgen over duurzame energie.
 • We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarvoor hebben we duurzame energie nodig. De vraag naar elektriciteit zal de komende decennia groeien. Om aan deze vraag te voldoen wordt op dit moment vooral ingezet op zonnepanelen en windmolens. Naast zon- en windenergie, heeft ons land echter een stabiele en regelbare energiebron nodig die 365 dagen per jaar elektriciteit en warmte kan opwekken. Kernenergie is zo’n stabiele bron en uitstootvrij. Kerncentrales kunnen zodoende op duurzame wijze de plek innemen van kolen, biomassa- en zelfs aardgascentrales. Een CO2-vrij energiesysteem inclusief kernenergie is in zijn totaliteit efficiënter en goedkoper dan een CO2-vrij energiesysteem op basis van alleen zon en wind. Daarnaast bieden kerncentrales langdurig goedbetaalde banen en werkgelegenheid bij toeleveranciers, dienstverleners en middenstand. Kernenergie stimuleert zodoende de economie op regionaal niveau en maakt het behalen van de klimaatdoelen gemakkelijker.
 • Het aantrekkelijk maken van de Schwienswei als recreatief natuurgebied zien wij als een uitgelezen kans om bezoekers van binnen en buiten de omgeving mee te laten genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. Ideeën zoals het aanleggen van een dagstrand en subtropisch zwembad verwelkomen wij van harte. Uiteraard met behoud van groen en de leefomgeving voor de dieren en onderhoud van het gebied. Met de Schwienswei op loopafstand van het centrum en de gunstige ligging qua uitvalswegen is dit ideaal voor het terugbrengen van de aantrekkelijkheid van de gemeente. Wij zien de uitbating van de Schwienswei als de kans voor de gemeente om ook andere toeristische aantrekkelijke initiatieven naar zich toe te trekken.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*