De benoeming van de nieuwe burgemeester, de eerste resultaten

Om het benoemingsproces van de nieuwe burgemeester vanuit de gemeente te begeleiden is een vertrouwenscommissie samengesteld. De vertrouwenscommissie bestaat uit de leden: Yvonne Salvino (GOB), Noël Lebens (CDA), Math de Loo (GroenLinks), Daryl Pfoster (PVV), Phil Boonen (DNA) en Ton Raven (Stadspartij).

Met ondersteuning van onder andere de gemeentegriffier Jouke Vis heeft de vertrouwenscommissie de “profielschets voor onze nieuwe burgemeester” opgesteld. In deze profielschets was opgenomen dat de nieuwe burgemeester een assertief strateeg moest zijn die politiek-bestuurlijk sensitief is. Een gezag(uit)dragend persoon, maar een burgemeester voor iedereen.

De profielschets is door Yvonne Salvino in de gemeenteraadsvergadering van 5 september gepresenteerd aan Gouverneur Theo Bovens. Aansluitend sprak de gouverneur de gemeenteraad toe waarbij een aantal smaken over de benoeming werden gepresenteerd:

  1. Er zijn te weinig kandidaten van voldoende kaliber waardoor het proces opnieuw moet worden gestart.
  2. De verhoudingen binnen de gemeenteraad of de vertrouwenscommissie zijn dermate gepolariseerd, waardoor een burgemeester met een nipte meerderheid wordt gekozen. Hierdoor ontstaat onvoldoende draagvlak.
  3. De verhoudingen binnen de gemeenteraad en vertrouwenscommissie zijn juist, maar er wordt bewust/onbewust voor een te zwakke of een te sterkte burgemeester gekozen. Waardoor geen stabiele oplossing ontstaat.
  4. Door de procedure ontstaat een heilzame werking, een situatie waarbij de gemeenteraad samen met de nieuwe burgemeester samen kan werken en waardoor de gemeente zich -samen met de burgemeester- omhoog kan trekken uit de situatie waarin de gemeente zich nu bevindt.

De gouverneur gaf hierbij aan dat de gemeenteraad hem ervan moest overtuigen dat voor de vierde smaak werd gekozen, wat in de aansluitend reactie door Yvonne Salvino werd bevestigd.

Commissaris van de Koning Theo Bovens
Foto: Provincie Limburg

Verdere procedure

De vacature voor de nieuwe burgemeester werd in de Staatscourant gepubliceerd, waarna kandidaten tot 7 oktober konden reageren.

De gouverneur heeft vervolgens een eerste oordeel over de kandidaten. De kandidaten die de gouverneur in beginsel voor benoeming geschikt acht, worden in een overzicht aan de vertrouwenscommissie gestuurd. De vertrouwenscommissie vult het overzicht met de nodige informatie aan waarna de bevindingen aan de gemeenteraad worden teruggekoppeld.

Vervolgens stemt de gemeenteraad welke twee kandidaten voor benoeming, via de gouverneur, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moeten worden voorgedragen. Tenzij door de Minister zwaarwegende gronden worden gevonden waarop afgeweken moet worden van het voorstel van de gemeenteraad, wordt de eerste persoon op de lijst tot de nieuwe burgemeester benoemd.

Eerste informatie

Eerste resultaten

Op 22 november maakte de Provincie de eerste resultaten bekend:

  • 11 kandidaten hebben gesolliciteerd, één vrouw en tien mannen.
  • Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke of politiek-bestuurlijke achtergrond.
  • Van de kandidaten hebben 6 een CDA achtergrond, 2 VVD, 1 GroenLinks, 1 PvdA en 1 persoon is niet bij een partij aangesloten.

Zie ook