Begroting gemeente Sittard-Geleen 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 8 oktober 2020 maakte de gemeente Sittard-Geleen onder de titel “Vooruit, naar een toekomst vol kansen” bekend de komende tijd anticyclisch te zullen investeren en stimuleren om de nadelige economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te bestrijden.

Dat blijkt uit de begroting en meerjarenbegroting 2021-2024, die op 8 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden. Tegelijkertijd worden hierdoor een groot aantal beleidswensen gerealiseerd van zowel het college als de gemeenteraad, maar ook van inwoners, instellingen en bedrijven. Een van de maatregelen die komend jaar genomen wordt, is het verhogen van het onderhoudsniveau van (een deel van) de openbare ruimte.

Onderhoudsniveau openbare ruimte

In 2019 was het onderhoudsniveau van de openbare ruimten door bezuinigingen op status laag gezet. Dit is het laagste niveau voor het onderhoud volgens wethouder Leon Geilen (openbare ruimte).

Voor 2021 wordt het niveau voor de woonwijken verhoogd naar de status basis en de woonwinkelgebieden naar de status hoog. In 2022 zal het groenbeheer voor heel het centrumgebied op status hoog worden gezet. Voor de verhoging van de status -en daarmee het dagelijks onderhoud- is 1,2 miljoen euro extra per jaar nodig.

De wethouder heeft ook de ambitie uitgesproken om in de gemeente 18 extra (ondergrondse) PMD containers te willen plaatsen. Dit zijn containers voor Plastic, Metaal en Drankkarton afval.

“Dankzij een sterke begrotingsdiscipline de afgelopen jaren hoeft Sittard-Geleen niet meer te bezuinigen en zijn de gemeentelijke financiën duurzaam op orde. En dat willen we zo houden.”

Begroting

“Dankzij een sterke begrotingsdiscipline de afgelopen jaren hoeft Sittard-Geleen niet meer te bezuinigen en zijn de gemeentelijke financiën duurzaam op orde. En dat willen we zo houden”, zegt wethouder Ton Raven (middelen). De wethouder wijst op de onvoorspelbaarheid van de gevolgen van de coronacrisis en gaat er nog steeds vanuit dat het rijk de kosten die de gemeente maakt wegens de crisis zal compenseren.

In de begroting 2021-2024 zijn gelden gereserveerd voor het opvangen van negatieve gevolgen van corona die niet via het rijk of andere regelingen worden gecompenseerd. Het betreft een reservering van 2,5 miljoen euro.

Er zijn drie scenario’s in de begroting 2021-2024 opgenomen. De scenario’s ‘crash’, ‘light’ en ‘bright’ zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, of een werkend vaccin aanwezig is, of er wel of geen grip op de gevolgen is en welke gevolgen de crisis op het openbare leven heeft. De wethouder gaat in de begroting uit van het scenario ‘light’.

Begroting 2021-2024. Bron: gemeente Sittard-Geleen
Begroting 2021-2024. Bron: gemeente Sittard-Geleen

Maatschappelijke investeringen

“Desondanks gaat Sittard-Geleen niet op zijn lauweren rusten. In een economische crisis is het aan de overheid om anticyclisch te investeren en te stimuleren. Kansen verzilveren is het motto. En dat doen we”, zegt wethouder Ton Raven, wijzend op een pakket van 75 miljoen euro aan maatschappelijke investeringen, 45 miljoen onderhoudsinvesteringen en 2,8 miljoen euro stimuleringsmaatregelen de komende jaren.

“Juist de infrasector kan een grote rol spelen om sterker uit de crisis te komen. Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in de sector, 2 tot 3 euro aan extra economische activiteit teweeg brengt. Dit betekent dat de infrasector kan worden gebruikt als het vliegwiel om de lokale economie uit de crisis te halen en ook de lokale werkgelegenheid in ieder geval voor de infrastructuurbranche op peil te houden.”

Citaat brief van Bouwend Nederland e.a. (oktober 2020)

In het oog springende investeringen zijn het al genoemde verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, het schoonhouden van de stad en het intensiveren van wegenonderhoud. Het mantelzorgcompliment wordt blijvend verhoogd, er komt een nieuwe gemeenschapsaccommodatie aan de Odasingel in Sittard en een landschapspark bij De Haese tussen Geleen en Sittard. Ook wordt geld gereserveerd voor een huisvestingsplan voor scholen en de vernieuwbouw van Glanerbrook in Geleen tot dé zwem- en schaatsvoorziening van Sittard-Geleen. Ook komen er extra middelen voor handhaving. Sittard-Geleen gaat aan de slag met stedelijke ontwikkeling en er komt een centrumaanpak voor de binnensteden. Door op cultuurgebied de krachten te bundelen, worden de verbindingen in het culturele veld sterker.

Glanerbrook Geleen

Met de renovatie en vernieuwbouw van Glanerbrook is een bedrag van in totaal 49 miljoen euro gemoeid. Hiervan heeft de gemeente reeds 31 miljoen gereserveerd. Voor het overig bedrag wordt gezocht naar cofinanciering door bijvoorbeeld de Provincie Limburg. Hiermee wordt het bestaande zwembad gerenoveerd en zal een zwembad van 50 meter worden aangelegd en zullen ook de bestaande ijshal, wielerbaan en buiten ijsbaan worden aangepakt. Zowel het zwembad van 50 meter als deze schaatsvoorzieningen zijn uniek voor de (eu)regio.

Uit onderzoek is gebleken dat de kosten voor volledige nieuwbouw van Glanerbrook ongeveer 84 miljoen euro zal kosten.

Transformatie Wonen

Met de uitvoering van de Transformatievisie Wonen gaat het woningaanbod op de schop. Nieuwe woningen vervangen verouderde woningen, zodat alle doelgroepen hier passende, toekomstbestendige woonruimte kunnen vinden. Ook de Omgevingsvisie krijgt meer vorm. Tevens komt er duidelijkheid over de parkeertarieven, wordt samen met Provincie Limburg gezocht naar oplossingen voor de fileproblemen op de Middenweg en Hasseltsebaan en de aantrekkingskracht van Sittard-Geleen voor bezoekers en toeristen wordt vergroot, bijvoorbeeld door sterke punten van Sittard-Geleen beter onder de aandacht te brengen.

Centrumfunctie

Sittard-Geleen is van groot economisch belang. Als centrumfunctie voor de (eu)regio, maar ook landelijk en internationaal. De gemeente gaat de komende tijd de samenwerking verbeteren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt -ook over de grens- beter op elkaar aan te laten sluiten.

Chemelot, Brightlands en Nedcar overwegen dit decennium fors te investeren. Dat biedt voor de gemeente grote (ook financiële) kansen. Dit zal de economische positie van Sittard-Geleen in de (eu)regio versterken. Via het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt verder de samenwerking met het Rijk en Zuid-Limburg geïntensiveerd via de kortgeleden ontvangen NOVI-status (Nationale Omgevingsvisie). Met de Provincie Limburg is een bestuurlijke samenwerking overeengekomen.

Jongeren

Daarnaast blijft Sittard-Geleen de sociale gemeente die ze al sinds jaar en dag is. Iedereen doet mee, blijft het motto. Jongeren worden actief betrokken bij de stad, zodat zij mee aan de wieg staan van hun eigen toekomstbeeld.

Wethouder Kim Schmitz sprak eerder al haar waardering uit voor jongerenorganisaties die actief meedenken om de situatie voor jongeren binnen de gemeente te verbeteren. Als voorbeelden noemde de wethouder de jongeren adviesraad Jòngk!, The Breakfast Club en het Jongeren Wijkteam (het wijkteam uit stadsdeel Sittard Noord-Oost).

Woonlasten

Het investeringsprogramma voor 2021 en verder is fors en omvangrijk. De wethouder rekent voor dat de bekostiging kan worden gerealiseerd door een verhoging van de onroerend zaak belasting (OZB), waarbij de woonlasten beperkt stijgen. “Daarmee wordt de basis weer op orde gebracht, wordt de gemeente weerbaar gemaakt, onze (eu)regionale positie versterkt en geven we noodzakelijke impulsen aan de economie. Het is een anticyclisch pakket maatregelen dat de lokale economie stimuleert en de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente vooruit helpt,” aldus wethouder Raven.

Het voorstel is om de OZB in 2021 met 1,5% te verhogen en in 2022 met 1,25%. Met de verhoging zal in 2021 de gemiddelde OZB met € 22,80 per jaar stijgen. Hiernaast wordt ook de rioolheffing met gemiddeld € 12,00 en de afvalstoffenheffing met gemiddeld € 35,00 verhoogd. Dit betekent dat de gemiddelde woningeigenaar in 2021 zo’n € 70,00 per jaar meer aan gemeentelijke heffingen zal gaan betalen.

Toekomstvisie

De gemeente werkt via de toekomstvisie 2030 de komende tijd toe naar een andere rol. De rol van ondersteuner in plaats van de rol van bepaler. Dat betekent beter luisteren naar de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen om samen tot oplossingen te komen. Daardoor hoopt de gemeente het vertrouwen te herwinnen. Mensen krijgen de ruimte om zelf met ideeën en initiatieven te komen en de gemeente ondersteunt die zo veel mogelijk. Niet altijd met geld, maar ook met kennis, mensen of materialen.

Gemeenteraad

Naast de begroting 2021 is ook de derde rapportage 2020 op 8 oktober aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin staan de meevallers en tegenvallers van de afgelopen periode. Het positieve resultaat van de 3e rapportage bedraagt 1,5 miljoen euro en wordt eveneens gereserveerd voor maatwerk oplossingen voor nadelige gevolgen van corona.

Enkele nadelige corona gevolgen zijn de kosten van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van € 11 miljoen en het verlies op betaald parkeren van € 1,2 miljoen. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de rondes van 15 en 29 oktober en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 en 12 november.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*