Begroting Beekdaelen in evenwicht

Infographic begroting 2021. Bron: Gemeente Beekdaelen

Het college van de gemeente Beekdaelen biedt de raad met de programmabegroting 2021 een sluitende begroting aan.

Verantwoordelijk wethouder Janssen: “Beekdaelen heeft ondanks de tekorten op jeugdzorg een evenwichtige begroting. In de begroting kiezen we voor soberheid en voorzichtigheid, onder andere in het licht van de nadelige uitwerking van het coronavirus op onze economie. Tegelijkertijd biedt de begroting ruimte voor ontwikkelingen op bescheiden schaal. Ontwikkelingen waarmee we verder kunnen bouwen aan onze ambities met een beperkte lastenstijging voor onze inwoners.
Als college zijn wij trots op datgene wat we in de afgelopen twee jaar hebben bereikt. Samen met de raad, de ambtelijke organisatie, onze inwoners, organisaties en ondernemers hebben we gebouwd aan een stabiel fundament en Beekdaelen op de kaart gezet. Ik heb er alle
vertrouwen in dat wij er samen in slagen Beekdaelen door deze onzekere tijd te koersen.”

Het jaar 2021 wordt om twee redenen een bijzonder jaar. Beekdaelen voldoet op 1 januari 2021 aan de wettelijke harmonisatieverplichting als fusiegemeente. Hierdoor kunnen we nog meer stappen zetten op het gebied van de daadwerkelijke herijking van beleid en het realiseren van de voor deze bestuursperiode geformuleerde ambities.

Echter de onzekerheid over de financiering van de Rijksoverheid, de tekorten binnen het sociaal domein (jeugdzorg) en de grote opgaven zoals de invoering van de Omgevingswet noodzaken tot het maken van keuzes.

Tegelijkertijd weten we niet wat de effecten van de coronacrisis zijn op de herijking en de bijbehorende ambities. Voor de (door)-ontwikkeling van onze jonge fusiegemeente zijn dat grote uitdagingen. In deze onzekere tijden is een realistische kijk op het besturen van onze gemeente en het maken van keuzes dan ook dringend noodzakelijk.

De raadsleden hebben de komende periode gelegenheid om vragen te stellen aan het college. Op 10 november stelt de gemeenteraad de begroting 2021 vast.

Link naar de infographic van de begroting 2021 van de gemeente Beekdaelen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*